Business Model Canvas คืออะไร? แล้วมีประโยชน์อย่างไร?
Business Model Canvas คืออะไร? แล้วมีประโยชน์อย่างไร?

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความท้าทายอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค ฉะนั้น ผู้ดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางแผนที่มีความรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งการวางแผนธุรกิจมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมกันนั้นคือ Business Model Canvas หรือโมเดลธุรกิจ ที่มือใหม่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ Business Model Canvas หรือโมเดลธุรกิจ คืออะไร? ต้องมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในบทความนี้!

Business Model Canvas คืออะไร?

Business Model Canvas หรือ โมเดลธุรกิจ คือ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการและธุรกิจ สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และสื่อสารรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจตนให้กับบุคคลภายในองค์กรได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โมเดลธุรกิจนี้ถูกคิดค้นโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และจนไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่

Business Model Canvas ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าความหมายของ Business Model Canvas คืออะไร ในลำดับถัดมาจะขอพาผู้อ่านมาลงรายละเอียดเชิงลึกว่าจริง ๆ แล้ว Business Model Canvas มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

1. พาร์ทเนอร์หรือพันธมิตร (Key Partners)

Key partners คือ การร่วมมือกับบุคคลที่สาม การสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้การจัดหาทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรเทคโนโลยี ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือเงินทุน มีความง่ายมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด และลูกค้าใหม่ๆ ได้ เช่น ธุรกิจขายของออนไลน์ ควรมีพาร์ทเนอร์การขนส่ง ระบบการชำระเงินที่ทันสมัยและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี

2. กิจกรรมหลัก (Key Activities)

Key Activities หรือ กิจกรรมหลักของการดำเนินธุรกิจ ในการส่งมอบสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค สำหรับรายละเอียดกิจกรรมหลัก จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิต การออกแบบ และวิธีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคมีการอาจใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ร้านอาหารที่มีผู้บริโภคยืนรอต่อคิวหลายชั่วโมง การนำเทคโนโลยีจองคิวออนไลน์เข้ามาปรับใช้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอได้

3. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

Key Resources คือ ทรัพยากรหลัก เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรมนุษย์

4. จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ (Value Proposition)

Value Proposition หรือจุดเด่นของสินค้าและบริการ ในเครื่องมือ Business Model Canvas มีความหมายคือ การวิเคราะห์หาจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจ โดยธุรกิจต้องกลับมามองว่าสินค้าและบริการของตนเองนั้น มีจุดเด่นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้หรือไม่  ที่สำคัญยังต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าแล้วธุรกิจของตนต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร เพื่อให้ได้จุดเด่นของธุรกิจได้ที่แม่นยำ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

5. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)

ความสัมพันธ์กับลูกค้าใน Business Model Canvas สื่อถึง ประเภทของความสัมพันธ์ เช่น การให้ลูกค้าสมัครสมาชิก การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือกระทั่งบริการหลังการขาย การให้บริการแบบเชื่อมต่อถึงกันเป็นชุมชน อย่างเพจบนเฟสบุ๊ก การบริการด้วยระบบอัตโนมัติ ในลักษณะของการบริการตนเอง ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ไลน์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

6. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)

ในการดำเนินธุรกิจหากไม่รู้จักลูกค้าดีพอ อาจทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นการแบ่งกลุ่มลูกค้า และรู้จักลูกค้าของตนเอง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งสามารถทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น

7. ช่องทางการสื่อสารและการจำหน่าย (Channels)

วิธีการที่บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ และวิธีการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และอื่นๆ ซึ่งการเลือกช่องทางการสื่อสาร และจำหน่ายสินค้าขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บริษัทนำเสนอ และทรัพยากรที่มีในบริษัท

8. กลยุทธ์การเงิน (Revenue Streams)

Revenue Streams ใน Business Model Canvas คือ ช่องทางที่ธุรกิจสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น รายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือน รายได้จากการเช่าสัญญาณ รายได้จากการโฆษณา ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องกลับไปตรวจสอบว่ารายได้หลักของธุรกิจมาจากทางไหนบ้าง

9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

อีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญในวิเคราะห์ Business Model Canvas คือ การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจเห็นค่าใช้จ่าย  และโครงสร้างต้นทุนขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยโครงสร้างต้นทุนประกอบไปด้วย

  • ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs): เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือการให้บริการ เช่น เช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าอุปกรณ์ เป็นต้น
  • ต้นทุนผันแพร (Variable Costs): เป็นค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือการให้บริการ เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อชิ้นงาน ค่าพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses): เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแพร เช่น ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าบริการที่จ้างเพิ่มเติม เป็นต้น

โดยการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนจะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจเข้าใจว่าแต่ละส่วนประกอบของธุรกิจมีความสำคัญและมีผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างไร โดยสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประโยชน์ของ Business Model Canvas

Business Model Canvas หรือ โมเดล ธุรกิจ คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการวางแผนธุรกิจ เป็นทฤษฎีการวางแผนธุรกิจที่ได้รับความนิยม และใช้ในการออกแบบ เพื่อปรับปรุงแนวทางธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ทั่วโลก ซึ่ง Business Model Canvas ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ยกตัวอย่างในข้างตัน ทำให้เห็นถึงการวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกและภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้อย่างชัดเจน

สรุป

Business Model Canvas นั้นช่วยให้ธุรกิจวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นและเป็นเครื่องช่วยยืนยันทฤษฎีการทำธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น โดยประกอบไปด้วย 9 ส่วนสำคัญก็คือ Key Partner , Key Activities , Key Resource , Value Proposition , Customer Relationship , Customer Segment , Channel , Revenue Streams , Cost Structure

โดยทั้งหมดเหล่านี้นั้นจะช่วยให้ผู้ที่ทำธุรกิจเข้าใจธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสำคัญในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: https://www.timeconsulting.co.th/what-is-business-model-canvas

🎯 สนใจบริการ Digital Marketing สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

💬 LINE: https://lin.ee/lVV985S

📱 Tel : 096-140-4854 (Dr.Pla)

📱 Tel : 090-984-9147 (K’Pooh)

✉️ Email : theprocontentth@gmail.com🌐 Website : https://theprocontent.com

Tag : รับทำโฆษณา โฆษณาสินค้า รับทำสื่อโปรโมท โฆษณางบน้อย เริ่มเปิดร้าน OnlineMarketing DigitalMarketing Sale Free1Get1 Promotion SuperSale กลยุทธ์แม่ค้าออนไลน์โปรโมทได้ผลไว โฆษณาเห็นผลจริง แนะนำการโฆษณา TicMaketingOnline ให้คำแนะนำการโฆษณา เริ่มต้นขายออนไลน์ คำนวรงบโปรโมท สรุปผลโฆษณา บริการadmin แก้ไขปัญหาการค้าออรไลน์ กำไรจากการค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ มีปัญหากาโฆษณา โฆษณาให้เห็นผล ตัวจริงเรื่องโฆษณา รับทําการตลาดออนไลน์ รับโปรโมทเพจ   รับทํา โฆษณาออนไลน์  รับทำโฆษณาออนไลน์ รับทำโฆษณา รับยิงโฆษณา รับยิง ads facebook รับยิงแอดบริษัท รับทําการตลาดออนไลน์ รับยิงแอด facebook รับยิงแอดเฟส ยิงแอดเฟสบุ๊ค ราคา ยิงแอดเฟส รับยิงแอดโฆษณา รับ ทำ facebook ออกแบบเพจ facebook รับทําเพจ รับสร้างเพจ รับทําเฟสบุ๊ค จ้างทำเพจ รับทําเพจเฟสบุ๊ค รับทำเพจ จ้างทําการตลาด ออนไลน์ รับดูแลเพจ facebook รับ ดูแล facebook รับดูแลเพจ จ้างทํา เพจ รับ เขียน content facebook รับทําเพจโฆษณา รับทําเพจ facebook รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ เพิ่มยอดขาย รับออกแบบ เพจ facebook ยิงเพจราคา ยิงแอดรับ ทําเพจ ดูแลเพจ ยิง ad facebook รับทำเพจ ดูแลเพจ รับทำเซลเพจ รับทำคอนเท น ต์ รับเขียนคอนเทนต์ จ้างเขียนคอนเท ต์ จ้างทําเพจ ราคาเท่าไหร่ จ้างยิงแอดเฟสบุ๊ค จ้างยิงแอดโฆษณา facebook ยิงแอดในเฟส ยิงแอดราคาถูก รับยิงเพจ จ้างคนทำเพจ เปิด เพจ ยิง แอด รับ ออกแบบ facebook รับแก้ไขเพจ รับจ้าง ยิงโฆษณา สร้าง line official account line premium id ราคา ทํา line official line ธุรกิจ รับทํา ไลน์แอดโฆษณา Line โฆษณาไลน์ ราคาไลน์แอด official line ราคา ทำไลน์ สร้างไลน์แอด รับทำ line oa รับทำ rich menu รับทำ LINE ค่าบริการ line official account รับทํา line official account สร้างไลน์ official line my shop ทํา line official account รับทำ line official รับสร้าง line ทำไลน์แอด line oa agency ทําไลน์ official รับทํา line official รับทํา line oa line ร้านค้า รับทําไลน์ official ทำ line oa สร้างไลน์ร้านค้า line oa business รับทําริชเมนู สร้างร้านในไลน์ สร้างไลน์ สําหรับขายของ รับทําไลน์ line ค่าบริการ line องค์กร รับทำเว็บ รับทําการตลาดออนไลน์ ทำเว็บราคา บริการ ออกแบบ เว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ wordpress รับ ออกแบบ โลโก้ สร้างเว็บขายของบริษัท รับทําเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์ จ้างทำเว็บ จ้างทําเว็บไซต์ รับสร้าง เว็บไซต์ จ้างเขียนเว็บ รับทําเว็บไซต์ e commerce รับออกแบบ website รับโปรโมทเพจ รับออกแบบ เว็บ รับทําเว็บไซต์ รับทําโฆษณาออนไลน์ รับทำโฆษณาออนไลน์ รับจ้างเขียนเว็บ สร้าง website เขียน website รับทําเว็บไซต์ราคาถูก บริการดูแลเว็บไซต์ ทำเว็บ wordpress ที่ปรึกษาด้านการตลาด รับทํา website รับออกแบบ แบนเนอร์ รับทําเว็บไซต์ ราคา รับเขียนเว็บไซต์บริษัท รับทำเว็บไซต์ รับทำโฆษณา รับยิงโฆษณา รับยิง ads facebook รับยิงแอด บริษัท รับทําการตลาดออนไลน์ รับ ยิง แอด facebook จ้างยิงแอดโฆษณา รับยิงแอดเฟส จ้างยิงแอด ยิงแอดเฟสบุ๊ค ราคา ยิงแอดเฟส รับยิงแอดโฆษณา ยิง ad facebook ราคา รับทำเว็บ รับทําเว็บไซต์ขายของ รับทำ seo สร้างเพจขายสินค้า โฆษณา  google adwords โฆษณา google ติดหน้าแรก google google ad service ทำ seo ราคา รับทำ seo ราคาถูก บริษัท รับทํา seo รับดูแลเพจ รับทำ backlink seo ราคาถูก จ้างทำ seo seo ราคา ทำ seo ราคาถูก ทํา seo google seo google ads รับทําโฆษณา google รับ ทำโฆษณา google รับ โปรโมทสินค้า ทํา seo ราคา ทำ google ads รับทำ sale page ทำ backlink รับทํา seo facebook รับทำ google ads ยิง ads google จ้างยิงแอด ยิงแอด google รับยิง ads รับยิง google ads ราคา google ads รับทํา google ads ยิง google ads สร้าง sale page รับทำ เว็บไซต์ติดหน้าแรก google ทํา sale page รับทํา sale page สร้างเซลเพจ sale page ราคาถูก sale page เจ้าไหนดี ทําเซลเพจ รับ ทําเซลเพจ รับยิงแอด google รับโฆษณา google ราคา ทำ salepage จ้าง seo ราคา

Tag : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

More
articles

ทำไมต้องทำคอนเทนต์ ฉบับ 2024

ทำไมต้องทำคอนเทนต์ ฉบับ 2024

ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจทุกแบรนด์ บริษัททำ Content จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ  เพราะอะไรการใช้บริการบริษัททำ Content ถึงสำคัญ เพราะคอนเทนต์ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ใช้เนื้อหาที่มีคุณค่า...

Read More
3 Case Study TikToker แบรนด์ไทย

3 Case Study TikToker แบรนด์ไทย

ยุคนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนไถฟีด TikTok จึงเป็นเรื่องปกติที่ TikTok จะกลายเป็นแพลตฟอร์มสุดหวานหอมสำหรับโลกธุรกิจ แต่ไม่ว่าโอกาสที่มองเห็นจะสวยงามเพียงใด หากคุณทำการตลาดโดยไม่ได้รู้จักแพลตฟอร์มให้มากพอ ก็อาจจะเสียเงินและเวลาอย่างสูญเปล่า ในบทความนี้ จึงขอเอาใจธุรกิจใหม่ที่สนใจทำการตลาดบน...

Read More
สอนเปิด TikTok Shop ใน 6 ขั้นตอน!!

สอนเปิด TikTok Shop ใน 6 ขั้นตอน!!

หลายคนคงจะรู้จักแพลตฟอร์ม Tiktok กันดีอยู่แล้ว เพราะเนื่องจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงแซงทางโค้งสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ที่ชอบสร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์อีกด้วย Tiktok Shop คือ ฟีเจอร์ซื้อขายของออนไลน์หน้าใหม่ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของ...

Read More
เทคนิค(ไม่)ลับของนักการตลาดในปี 2024

เทคนิค(ไม่)ลับของนักการตลาดในปี 2024

เข้าสู่ปี 2024 กันแล้ว แน่นอนว่านักการตลาดอย่างเราต้องไม่พลาดการอัปเดตทักษะใหม่ๆ ที่กำลังมาแรงในปี 2024 เพื่อเตรียมพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมต้อนรับปีใหม่ นักการตลาดควรมีทักษะอะไรบ้าง? ทำไมทักษะเหล่านี้ถึงสำคัญ? เตรียมปากกา...

Read More